پرولاپس میترال:(شلی دریچه میترال) قسمت پنجم:در مبتلایان به پرولاپس میترال اولیه، معمولا در حال حاضر بر سر معیارهای اکوکاردیوگرافی حرکات دیواره بطن چپ طبیعی است ولی در برخی، در دوبعدی MVP، اتفاق نظر وجود ندارد. از آنجایی که غیاب بیماری عروق کرونر، انقباض های غیر طبیعی اکوکاردیوگرافی روش نوموگرافیک مقطعی است، هیچ مشاهده می شود. نمای متفردی را نباید تشخیعی محسوب کرد. نمای پارا استرنال محور طولی امکان مشاهده سمت داخلی لت بررسی های آزمایشگاهی دیگر قدامی میترال و Scallop میانی لت خلفی را فراهم می کند. برای تعیین وجود یا عدم ایسکمی میوکارد در مبتلایان به اگر یافته های پرولاپ، به Scallop خارجی لت خلفي پرولاپس میترال، تصویربرداری پر فوزیون میوکارد پس از محدود باشد، در نمای چهار حفره ای از نوک قلب بهتر تست ورزش با تالیم یا تکنسیم، به عنوان مکمل تست دیده می شود. از تمامی نماهای اکوکاردیوگرافیک موجود ورزش، توصیه شده است. اکثر مبتلایان به MVP و باید استفاده کرد، مشروط به این که توجه شود در نمای ش واهد بالینی بیماری عروق کرونر، اسکن ورزش چهارحفره ای، برآمدگی لت ندامی به تنهایی، دلیل غیرطبیعی دارند. از بررسی با خون نشاندار برای ارزیابی پرولاپس میترال نیست، با این حال جابجایی لت خلفی با اولیه و پی در پی عملکرد بطن چپ استفاده کرده اند ولی نقطه به هم رسیدن در هر نمایی من جمله نمای نوک قلب، این معمولا هنگام اکوکاردیوگرافی معلوم می شود. MVP را مطرح می کند. معیارهای اکوکاردیوگرافیک اندیکاسیونهای بررسی های الکتروفیزیولوژیک در MVP باید تغییرات ساختمانی نظیر ضخیم شدن لثها، مبتلايان به MVP مشابه سایر موارد است، تست وجود زوایده گشادی حلقه و طویل شدن طنابهای upright tilt همراه با پایش فشار خون و ریتم، ممکن وتری را نیز شامل شود.
ادامه دارد.....