تنگی دریچه میترال: قسمت سوم:

تنگی دریچه میترال:
قسمت سوم:
رامبل دیاستولیک بم به دنبال OSو با بل بهتر شنیده می شود در برخی از بیمارانی که برون ده قلبی کم یا تنگی میترال خفیف است فعالیت مختصر نظیر بلند شدن و نشستن یا راه رفتن برای افزایش جریان خون و تشدید سوفل کفایت می کند سوفل , بم , رامبلی و کاهش یابنده است به طور کلی هرچه MS شدید تر شده باشد سوفل طولانی تر است با ریتم سینوسی پیش از سیستول سوفل تشدید می یابد و حتی در فیبریلاسیون دهلیزی نیز گزارش شده است دو تا از مهمترین یافته های سمعی MS شدید عبارتند از فاصله کوتاه A2-OS و رامبل پاندیاستولی اگر حجم ضربه ای اندک باشد و ضربان قلب تند نباشد در MSشدید ممکن است سوفل دیاستولی در تمام دیاستول شنیده نشود .
ممکن است همراه با سوفل MS , سوفل سیستولیک نیز شنیده شود .سوفل ورزشی هولوسیستولیک در نوک قلب حاکی از همراهی MRاست در حالی که سوفل ورزشی در پایین کناره چپ جناغ که با دم افزایش یابد معمولا" حاکی از وجود TRاست سوفل GRAHAM-STELL سوفل دیاستولی کاهش یابنده و زیر است که به دنبال نارسایی دریچه ریوی و در نتیجه افزایش شدید فشار شریان ریوی ایجاد می شود در اکثر مبتلایان به MS چنین سوفلی معمولا" حاکی از نارسائی آئورت است به طور کلی به استثنای همزمانی ARشدید و یا اختلال قابل توجه در عملکرد سیستولی بطن چپ شنیدن S3 در سمت چپ با MS شدید سازگار نیست اگر S3 و رامبل وجود نداشته باشد معمولا" MR ضایعه غالب است .
ECG
در بیمارانی که ریتم سینوسی دارند ممکن است به دلیل تاخیر در هدایت دهلیزی یا طولانی تر شدن دپلاریزاسیون دهلیز چپ موج Pپهن شود به طور کلاسیک در اشتقاق II موج Pپهن فرو رفته و دو مرحله ای است و در V1 بخش انتهایی منفی تشدید می یابد و اندازه ان 0/12 ثانیه یا بیشتر می شود فیبریلاسیون دهلیزی شایع است هیپرتروفی بطن چپ وجود ندارد مگر لن که اختلالاتی علاوه بر MS وجود داشته باشد اگر افزایش فشار شریان ریوی قابل توجه باشد بطن راست دچار هیپرتروفی می شود .
ادامه دارد.....