تنگی میترال(تنگی دریچه میترال) قسمت ششم


آنژیوگرافی قلبی وکاتتریزاسیون:
در اکثر بیمارانی که علایمی مشابه تنگی میترال دارند قبل از عمل باید کاتتریزاسیون قلب راست و چپ انجام گیرد اندازه گیری همزمان برون ده قلبی و گرادیان میان دهلیز و بطن چپ و تعیین سطح مقطع دریچه روش طلایی ارزیابی شدت msاست .با انژیو گرافی بطن چپ کفایت دریچه نیز ارزیابی می شود که برای تعیین قابلیت انجام commissurotomy اهمیت دارد با تعیین میزان عملکرد بطن چپ می توان پیش اگهی را از نظر میزان بقای پس از تعیین عمل تعیین نمود باید کارکرد دریچه آئورت در تمامی بیماران ارزیابی شود انژیوگرافی انتخابی فوق بطنی در تمامی بیماران باید انجام گیرد مگر منعی وجود داشته باشد در صورت شک به ضایعات همزمان باید کارکرد دریچه سه لتی نیز تعیین می شود در شرایط معینی با انجام فعالیت دینامیک هنگام کاتتریزاسیون اندازه گیری گرادیان دریچه میترال برون ده قلبی و فشارهای دهلیز چپ و شریان ریوی می تواند کاملا" مفید باشد ارتریوگرافی انتخابی کرونر ,محل, شدت و وسعت بیماری عروق کرونر را تعیین می کند و باید در تمامی مبتلایان به آنژین صدری و کسانی که در معرض عوامل خطر ساز متعدد بیماری عروق کرونر قرار دارند و تمامی افراد 35 ساله و مسن تر که قرار است تحت درمان های مداخله ای قرار گیرند انجام شود .
بررسی ازمایشگاهی دیگر
در اکثر موارد بالینی بررسی های ازمایشگاهی دیگر ضروری نیست گاه ممکن است تست ورزش برای ارزیابی ظرفیت عملکرد از نظر بالینی بسیار مفید باشد به ویژه وقتی بیمار علیرغم اختلالات همودینامیک شدید علایم را انکار می کند .