نارسایی میترال: قسمت اول


تعریف نارسائی میترال(MR)
تعریف نارسایی میترال، درحقیقت جریان برگشتی غیر طبیعی خون از بطن چپ به دهلیز چپ است .در شرایطی که التهاب روماتیسمی دریچه علت مهم MR است ولی دیگر شایعترین علت ان نیست در حال حاضر پرولاپس دریچه میترال شایعترین علت MR است در میان بیمارانی که به دلیل MR منفرد نیازمند تعویض دریچه اند تغییرات میکسوماتوی لت ها شایعترین یافته است در بسیاری از این بیماران طناب های و تری پاره شده است .
سایر علل شایع MR ایسکمی یا انفارکتوس عضلات پاپیلر به دلیل بیماری عروق کرونر ,اتساع بطن چپ و اندوکاردیت عفونی است علل دیگر MR کلسیفیکاسیون حلقه دریچه میترال , کاردیومیوپاتی و هیپرتروفیک ,تروما,بیماری های ارثی بافت همبند و دفرمیتی های مادرزادی هستند .کفایت دریچه میترال بستگی به ساختمان و عملکرد طبیعی هر قسمت از دستگاه میترال دارد از جمله لت ها , طناب های و تری , حلقه دریچه ,دهلیز چپ , عضلات پاپیلرو بخشی از میوکارد بطن چپ که عضلات پاپیلر و بخشی از میوکارد بطن چپ و عضلات پاپیلر را احاطه می کند . در تمامی موارد MR حداقل یکی از اجزای فوق غیر طبیعی است اخیرا" میان MR و همچنین AR و TR و مصرف داروهای کاهنده اشتها من جمله فن فلورامین و ترکیب هر یک از این دو با phenteramine ارتباط گزارش شده است میزان شیوع , مکانیسم و سیر طبیعی ان تحت بررسی بیشتر است .
پاتوفیزیولوژی نارسایی میترال:
در MR مزمن بخشی از حجم ضربه ای بطن چپ که به داخل دهلیز چپ جریان می یابد .میزان بزرگی دهلیز و بطن چپ را تعیین می کند پاسخ بطن چپ به افزایش بار حجمی مزمن به صورت اتساع است .اتساع همراه با هیپرتروفی و افزایش ضخامت دیواره است که به حفظ عملکرد مکانیکی کمک می کند حجم دیاستولی بطن چپ در MR شامل برون ده سیستولیک بطن راست و حجمی از خون است که در طی سیستول قلبی به دهلیز و افزایش پذیرش بطن چپ اغلب موجب پر شدن سریع بطن چپ در طی دیاستول بدون افزایش قابل توجه فشارهای دیاستولی بطن چپ , دهلیز چپ و مویرگها ی ریه می شود در MR حاد , تغییرات همودینامیک متفاوت است پس زدن ناگهانی خون به حفرات طبیعی اجازه اتساع جبرانی دهلیز چپ و بطن چپ را نمی دهد ولی سبب افزایش قابل توجه فشار دهلیز چپ و فشار مویرگی ریه می گردد افزایش بار فشاری بر عروق ریه سبب ادم حاد ریوی می شود .
اختلال کارکرد بطن چپ ,عارضه شایع و نامطلوب MR است اگر چه در نارسایی پیشرفته بطن چپ فیبروز بینابینی بروز می کند ولی مکانیسم دقیق اختلال عملکرد بطن چپ نامعلوم است تغییرات قدرت انقباضی فیبرهای عضلانی به موازات تغییرات عملکرد بطن چپ و همراه با کاهش فیبر های عضلانی است در طی دیاستول شل شدن بطن چپ اکثرا" غیر طبیعی است ولی سفتی حفره معمولا" کاهش می یابد سن و کاهش عملکرد سیستولیک توام با افزایش سفتی حفره است .
تظاهرات بالینی نارسایی میترال:
مبتلایان به MR معمولا" علامتی ندارند ممکن است MR شدید برای سال ها بدون علامت و یا با حداقل علایم باشد خستگی ناشی از کاهش برون ده قلبی و تنگی نفس خفیف کوششی معمول ترین علایم هستند و سریعا" با استراحت بهبود می یابند خستگی و تنگی نفس خفیف تبدیل به ارتوپنه ,PND و ادم محیطی می شود .اغلب از روی شرح حال می توان به علت MR پی برد .سابقه انفارکتوس میوکارد یا آنژین صدری حاکی از درگیری عضلات پاپیلری است ظهور یا تشدید ناگهانی علایم در مردی میانسال نشانه پارگی طناب های وتری است بیماری که قبل از مشخص شدن MR , دچار بزرگی قلب و علایم مزمن نارسایی قلبی شده باشد احتمالا" به کاردیومیوپاتی اتساعی مبتلا است سابقه قدیمی تب روماتیسمی حاکی از بیماری روماتیسمی قلبی است و سابقه اخیر تب , اندوکاردیت عفونی را مطرح می کند .تنگی نفس شدید فعالیتی ,PND , ادم ریوی واضح و حتی هموپتیزی بعدا" در سیر بیماری بروز می کند چنین علایمی ممکن است به دنبال فیبریلاسیون دهلیزی جدید, افزایش میزان نارسایی , اندوکادیت , پارگی طناب های وتری یا تغییر در پذیرش با عملکرد بطن چپ ایجاد شوند .
در بیمارانی که نارسایی شدید به طور حاد بروز می کند علایم معمولا بارزترند و شامل ادم ریوی یا chf است ولی ممکن است با داروهای مدر یا متسع کننده های عروق و افزایش پذیرش دهلیز چپ تدریجا" کاهش می یابد .
ادامه دارد.......