نارسایی میترال: قسمت دوم:


دربیماران مبتلابه نارسایی میترال، فشار خون معمولا طبیعی است افزایش نبض شریانی سریع است به ویژه چون زمان جهش در mr بسیار کاهش می یابد در بیمارانی که دهلیز چپ بزرگ شده است ضربه نوک قلب به سمت چپ جابجا و وسیع می شود تریل سیستولیک در نوک قلب مشخصه نارسایی شدید میترال است در بیمارانی که بطن راست متسع است در ابتدای سیستول کناره چپ جناغ بلند می شود. اغلب صدای اول قلب توسط سوفل پوشانده می شود و معمولا" شدت ان طبیعی است صدای دوم معمولا طبیعی است ولی ممکن است در صورت کوتاه شدن قابل توجه مدت زمان جهش بطن چپ جدا شدن متناقض a2p2 با بازدم شنیده شود .در بیمارانی که mr ارگانیک دارند وجود s3 مستقیما" مرتبط با حجم خون برگشتی است به دلیل افزایش جریان خون از میان دریچه میترال در طی دیاستول اغلب همراه با mr رامبلی در ابتدای دیاستول شنیده می شود . گاهی در غیاب ms رامبل طولانی می شود .s3 و رامبل دیاستولی بم هستند و ممکن است در صورتی که در حالت خوابیده به پهلوی چپ به دقت گوش داده نشود سمع انها مشکل باشد ممکن است s3 با بازدم تشدید می یابد در بیمارانی که mr ایسکمیک و / یا عملکردی دارند s3 اغلب مرتبط با پر شدن محدود بطن چپ است .s4 اساسا" در نارسایی میترالی شنیده می شود که جدیدا" ایجاد شده و ریتم بیمار سینوسی باشد .click میان سیستولی نشانه mvp است و نتیجه کشش ناگهانی طناب های وتری است علامت مشخصه mr سوفل سیستولیک است .با نارسایی متوسط سوفل هولوسیستولیک و شامل صدای اول و دوم قلب است اگر osیا s3 را به اشتباه صدای دوم قلب تصور می کنیم ممکن است سوفل میان سیستولی به نظر برسد معمولا سوفل زیر و وزشی است ولی ممکن است خشن باشد .بویژه در mvp. حداکثر بلندی سوفل در نوک قلب است و ممکن است در بیمارانی که لت های قدامی نارساتر ند سوفل به زیر بغل و در انهایی که لت خلفی نارساتر است به کناره چپ استرنوم انتشار یابد در صورت پرولاپس یا پارگی طناب های وتری لت قدامی تنها می توان سوفل را در پشت گردن و گاهی روی جمجمه شنید در مواردی که سوفل های تنگی آئورت یا کاردیو میوپاتی هیپرتروفیک مشکل باشد با افزایش پس بار بطن چپ نظیر مشت کردن دست ها , سوفل بلند تر می شود در مقام مقایسه با کاهش پس بار یا اندازه بطن چپ سوفل ملایم تر می شود نظیر متسع کننده های عروق پس از ضربانات اکستراسیستول سوفل افزایش نمی یابد شاید به این دلیل که خون برگشتی در نتیجه کاهش سطح مقطع دریچه نارسا و افزایش گرادیان نارسایی تغییر نمی ابد معمولا سوفل های کوتاه تر ناشی از نارسایی خفیف هستند و mvp در اوایل سیستول شنیده می شوند .