مراقبت های ویژه پس ازعمل جراحی قلب: قسمت اول:علت اصلی در مراقبت های خاص پس از عمل جراحی قلب، امکان ترمیم سیستم های فیزیولوژیکی است که توسط عمل جراحی قلب صدمه دیده است. در طی بای پس قلب و عروق، سیستم های گوناگونی در معرض صدمه قرار می گیرند که اغلب ناشی از پاسخ عمومی التهابی است که در نتیجه تماس خون با سطوح مصنوعی وسایل بای پس ایجاد می شود. به دنبال حضور بیمار در ICU، اختلال در سیستم های فیزیولوژیک مشکلات درمانی چندی را موجب می شود. وضعیت بیمار در هنگام ورود بسته به وضعیت قبل از عمل، طول مدت عمل، موفقیت روش جراحی و عوارض حین عمل، متفاوت است.
مراقبت های بلافاصله پس از عمل
هنگام ورود به ICU، بیمار هنوز تحت تأثیر بیهوشی، هیپوترمی و اثرات داروهای مؤثر بر جریان خون سیستمیک است و تهویه وی مکانیکی می باشد. پس از آن که بیمار به مونیتور و دستگاه تهویه متصل شد، تمامی مقادیر همودینامیک باید ثبت شود، عکس قفسه سینه در حالت درازکش با دستگاه پرتابل و ECG انجام گیرد.
هم اکنون با بهبود تکنولوژی و تغییر تکنیک های بیهوشی و پر فوزیون، خارج کردن لوله تراشه چند ساعت پس از عمل امکانپذیر است. این اقدام را که نیاز به حمایت قلبی و عروقی پس از عمل را کاسته و موجب زودتر خارج ساختن لوله تراشه شده است، fast tracking نامیده اند.
_
معیارهای بیرون کشیدن زودتر لوله تراشه عبارتند از: : هوشیاری، همکاری و نداشتن مشکل عشبي. 1 همودینامیک پایدار و رضایت بخش، حرارت طبیعی بدن | و تبادلات گازی رضایتبخش پس از جداسازی از دستگاه |
تهویه .
درمان اولیه پس از عمل
پاتوفیزیولوژی پایه در طی ساعات اولیه پس از عمل حول موارد زیر است: گرم شدن بدن، اختلال گذرا در عملکرد بطن چپ، خونریزی در مدياستن، بیرون آمدن از بیهوشی و نشت مویرگی. هیپوترمی بیمار را مستعد آریتمی بطنی میکند، مقاومت عروق سیستمیک را افزایش می دهد، موجب لرز می شود که این خود مصرف اکسیژن را می افزاید و سبب اختلال عمومی در سیستم انعقادی می شود.
شواهد بالینی اختلال عملکرد بطن چپ در طی ۲۴ - ۱ ساعت پس از عمل و سپس بهبود تدریجی به مقادیر قبل از عمل، در اکثریت بیماران دیده میشود. برخی مطالعات، تضعیف میوکارد در ساعات اولیه پس از عمل را مرتبط با مراقبت نا کافی میوکارد با اثرات cold cardioplegia دانسته اند. رهاسازی رادیکال های آزاد اکسیژن به دنبال reperfusion injury، اختلال گذرای عملکرد بطنی را توجیه می کند.
ادامه دارد.....