مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی قلب: قسمت دوم:شایعترین دلیل کاهش برونده قلبی پس از عمل جراحی قلب، کاهش پیش بار بطن چپ است. علل شایع کاهش این پیش بار عبارتند از: کاهش حجم خون به دلیل خونریزی یا اتساع عروق در نتیجه گرم کردن، منع کننده های عروق یا داروها، تامپوناد قلبی با اختلال عملکرد بطن راست. ممکن است علت کاهش برونده کاهش قدرت انقباضی قلب به دلیل کسر جهشی کم از قبل با ایسکمی با انفارکتوس حین یا پس از عمل باشد. ممکن است تا کی با برادی آریتمی با کاهش مدت پر شدن قلب و حذف انقباض دهلیزی و AV synchrony و با کاهش تعداد انقباضات مؤثر در دقیقه، در کاهش برونده قلبی نقش داشته باشند. تغییرات قابل توجه در مقاومت عروق سیستمیک ناشی از انقباض عروقی به دنبال هیپوترمی با اتساع عروق به دنبال sepsis یا آنافيلاكسی نیز می تواند نقش داشته باشد.
دردررمان اینحالت، بایداشاره کردکه کنترل چندین پارامتر به تعیین دلیل پایین بودن برونده قلبی کمک می کند.