مراقبت های خاص پس ازعمل جراحی قلب: قسمت سوم: استثنا در کاربرد داروهای فوق، یا شک به آنافیلاکسی است که باید درمان شود یا افزایش فشار پر شدن قلب راست و چپ و عدم درناژ اخیر مدياستن است که حاکی از تامپوناد می باشد. اکوکاردیوگرافی از راه مری در تشخیص این موارد بسیار مفیدند. در صورت عدم کفایت اقدامات فوق، اقدام درمانی نهایی، aortic counter pulsation است.
افزایش فشار خون افزایش فشار خون سیستمیک همراه با فشار پر شدن بطن چپ بالا و برونده قلبی مرزی به بهترین وجه با متسع کننده های عروق درمان می شود. انتخاب های موجود نیتروپروساید، نیکاردیپین، نیتروگلیسرین و هیدرالازین می باشند. ...
آریتمی:
شایعترین آریتمی پس از جراحی قلب، تاکیکاردی سینوسی است. علت بروز این آریتمی باید جستجو و درمان شود (درد، هیجان، برونده قلبی پایین، تب یا قطع بتابلوکر). دومین آریتمی شایع، اکتوپی بطنی است. در این مورد نیز علت زمینه ای نظیر ایسکمی میوکارد وسایرعلل رابایستی مدنظرقرارداد.
ادامه دارد.....