مراقبتهای ویژه بعدازجراحی قلب قسمت چهارم


مهمترین عامل در ایجاد فيبریلاسیون دهلیزی پس ازعمل جراحی، سن بیمار است
کاربرد پیشگیرانه بتابوکرهاممکن است الري محافظت کننده در مقابل ایجاد فیبریلاسیون با فلوتردهلیزی داشته باشند. گاهی ممکن است انفوزیون وریدن اسمولول با دیلتیازم، ریتم فیبریلاسیون با فلوتر دهلیزی را نرمال کند. با ضربان ساز اپیکاردیالی دهلیز میتوان برخی موارد فلوتر دهلیزی را به ریتم سنوسی تبدیل کرد. ضربان های کوتاه مدت دهلیزی (۳۰-۱۵ ثانیه) به میزان ۶۰۰-۳۰۰ ضربان در دقیقه ممکن است در تبدیل فلوتر دهلیزی مؤثر باشد. در صورت بروز اختلال همودینامیک و تشدید آن توسط تاکی آرینمي فوق بطني، ibutilide وریدی ممکن استفاده شود. شیوع اختلالات هدایت بطنی پس از بای پس کرونر انا ۴۵ درصد است و تقریبا منطقی ترین مقدار ۱۰ درصد است. شایعترین نقص هدایتی RBBB است. ممکن است این امر به دلیل حساسیت انتخابی bundle راست به اثرات هیپوترمی و فرایند گردش خون در خارج بدن باشد. تنها حدود ۵ درصد بیماران اختلال هدایتی دایمی پیدا می کنند که پیش آگهی آنها بدتر از بیماران بدون اختلال هدایتی نیست. بلوک دهلیزی بطنی درجه دو و سه، انديکاسيون گذاشتن ضربان ساز موقت اپیکاردیال است
درمان تنفسی
تغییرات تنفسی پس از جراحی قلب مشکلات تنفسی مهمترین علت بیماری به دنبال بای پس قلبی ریوی می باشد. استرنوتومی یا توراکونومی اثرات سوه بر عملکرد عضلات نفسه سینه دارد. هدمه به عصب فرنیک موجب اختلال عملکرد دیافراگم می شود. در بیمار بی هوش و فلج شده ای که تحت تهویه مکانیکی است، دیافراگم توسط محتویات شکم به طور پاسیو به بالا رانده می شود. درد ناشی از جراحی و وجود chest tube ممکن است مانع عملکرد تنفسی طبیعی شود. افزایش فشارهای سمت چپ قلب ممکن است سبب ادم آلوئول شود و در برخی از بیماران نفوذپذیری مویرگی افزایش یابد.
ادامه این مبحث رامی توانیددرسایت واریسصفهان وابسته به مرکزواریس اصفهان پیگیری نمائید......