مراقبت های بعدازعمل جراحی- قسمت پنجم:
غالبامی توان گفت که آتلکتازی شایع ترين عارضه ریوی است و تا۷۰ درصد بیماران روی می دهد. در طی بای پس قلبی ریوی جریان خون ریه ها قطع می شود و ریه تاندودی کلاپس پیدا می کند.. وقتی ریه ها درباره متسع می شوند. مقداری آتلکتازی باقی می ماند. بیشتر آتلکتازی ها در لوب تحتانی چپ اتفاق می افتد. یک دلیل آن فشار آوردن قلب بر روی این لوب ریه در طی بای پس قلبی ریوی است. دیگر آن که در طی مکش (suction) بروتش، برونش اصلی راست که مستقیم تر است بیشتر از برونش چپ از ترشحات تخلیه می شود و سوم آن که هنگام جدا کردن شریان پستانی داخلی چپ احتمال سوراخ شدن فضای جنبی چپ بیشتر است
تهویه مکانیکی اهداف تهویه مکانیکی، نگهداری و کفایت اکسیژناسیون شریانی و تهویه آلوئولی است. عموما از ,PaO برای ارزیابی کفایت اکسیژناسیون استفاده می شود. هنگام کنترل وPa0 باید رابطه میان Pa02 (مقدار اکسیژن محلول در خون شریانی) و اشباع اکسیژنی (مقدار اکسیژن متصل به هموگلوبین) را به خاطر داشت. براساس منحنی جداسازی اکسیژن - هموگلوبین معلوم می شود که اگر Pa0 به کمتر از minHg ۶۵ نزول یابد، اشباع اکسیژنی کاهش قابل توجهی پیدا می کند. در صورت هیپوترمی یا الکالوز تنفسی شدید، منحنی به سمت چپ جابجا شده و سبب اتصال بیشتر اکسیژن و هموگلوبین گشته و در نتیجه اکسیژن کمتری در بافت آزاد می شود. pulse oxinsetry بهترین وسیله اندازه گیری مداوم Pa02 است. بهترین درمان کاهش دی اکسید کربن (hypocarbia) کاستن از میزان تهویه است. معمولا افزایش CO2 بلافاصله پس از عمل حاکی از عدم کفایت تهویه است. تصحیح این مشکل با افزایش میزان تهویه با حجم جاری است. افزایش شدید دی اکسید کربن باید توجه را به سمت مشکلات مکانیکی نظیر اختلال عملکرد دستگاه تهویه، جای گرفتن غلط لوله داخل تراشه یا پنوموتوراکس جلب کند.
ادامه مطلب درزمینه مراقبت پس ازجراحی قلب رادرسایت دکترهادی زاده وابسته به کلینیک واریس اصفهان جستجونمائید.