مراقبت های خاص بعدازجراحی قلب قسمت هفتم

برونکواسپاسم
برونکواسپاسم شدید حین بای پس قلب و عروق،
حادثه ای غیر معمول ولی ممکن است. در معدودی از بیماران در پایان عمل جراحی به دلیل اتساع بیش از حد ریه ها قفسه سینه را نمی توان بست. محتمل ترین علت چنین برونکواسپاسم برق اسابی، فعال شدن آنافیلاتوکسین انسانی C5 در اثر جریان یافتن خون در خارج از بدن است. سایر علل برونکواسپاسم در دوره پس از عمل جراحی عبارتند از برونکواسپاسم ثانویه به ادم ریه کاردیوژنیک، تشدید برونکواسپاسمی که از قبل وجود داشته و در اثر لوله گذاری تحریک شده است، ترشحات، گاز بیهوش کننده سرد، برونکواسپاسم ناشی از بتابلوکر در افراد مستعد و واکنش آلرژیک به پروتامین
درمان اولیه برونکواسپاسم بعد از عمل، پس از رد نارسایی قلبی، با محرک های استنشاقی B2 (تربوتالین، متاپروترنول

، آلبوترول) یا کولینریک های استنشاقی ایپراتروپیوم برمید با گلیکو پیرولیت) است. این متسع کننده های قوی برونش ها، در شکل استنشاقی عوارض قلبی عروقی اندکی دارند، با استفاده از اینهاء علاوه بر اتساع برونش ممکن است انتقال مخاطی - مژکی تشدید شده و به پاک شدن مجاری از ترشحات کمک کند. در صورتی که بیمار به هر کدام از داروهای استنشاقی فوق پاسخی نداد ترکیبی از آن دو باید استفاده شود. حتی اگر باز هم پاسخ درمانی مشاهده نشد، دوره ای کوتاه از استروئید سیستمیک با امینوفیلین وریدی ضروری است.

ادامه دارد.....