_ مراقبت های ویژه بعدازعمل جراحی قسمت دهم:هیپرگلیسمی (افزایش قندخون):
در هنگام هیپوترمی افزایش قند متوسط است و در طی گرم کردن مجدد، افزایش بیشتری می یابد. چنین افزایشی در قند خون تاحدی متأثر از افزایش کورتیزول، کاتکول آمین و هورمون رشد در جریان بای پس است. همچنین، به ویژه هنگام هیپوترمی، مصرف گلوکز به طور واضح کاهش می یابد. در طی ۲۴ ساعت اول پس از جراحی از پاسخ به انسولین کاسته می شود. چنین تغییراتی در بیمار دیابتی تشدید می شود. |
تب پس از عمل
سبب شناسی تی پس از عمل واقعهای محتمل و عموما نتیجه پلورو پریکاردیت ، آتلکتازی یا فلبيت است. این حقیقت که ۷۰ درصد از بیماران پس از جراحی قلب دچار آتلکتازی می شوند، این مورد را محتمل ترین علت تب پس از عمل میکند. درمان مناسب، تشدید اسپیرومتری تحریکی است. پس از استرنوتومی در ۵- ۰
/ ۴ درصد از بیماران عفونت جراحت استرنوم روی می دهد. در میان مطالعات متعددی که در این باره شده است فاکتورهای متعدد و متفاوتی در افزایش خطر بروز عفونت استرنوم دخیل بوده است که شامل پنومونی، تهویه مکانیکی به مدت طولانی بویژه تراکئوستومی، اعمال جراحی اورژانس، خونریزی های پس از عمل و ایجاد هماتوم در مدياستن، بازدید مجدد زودرس، چاقی، دیابت و استفاده از گرافت دو طرفه شریان پستانی داخلی می باشند.
تقریبا ۱ درصد از بیماران بای پس کرونر دچار عفونت جراحت پا می شوند که نیاز به مراقبت بیشتری پیدا میکنند. به نظر می رسد عفونت های پا در زنان چاق بیشتر روی می دهد، به ویژه اگر وریدهای ران استفاده شده باشد.
ادامه دارد.....