مراقبت های پس ازعمل جراحی قلب: قسمت سیزدهم

قوس هنله کلیه:

قوس هنله کلیه از سه قسمت که عملکردی مجزا دارند تشکیل شده است: قطعه نزولی هنله کلیه، قسمت صعودی نازک و ضخیم هنله. از میان این قطعات تنها قطعة صعودی ضخیم نقش مهمی در افزایش دفع املاح به دنبال مصرف داروی مدر دارد زیرا نه قطعه نزولی نه شاخه صعودی نازک هنله کلیه فرآیندهای انتقال فعال را ندارند. در شاخه صعودی ضخیم قوس هنله درکلیه، داروهای مدر پمپ
Na - K - Cl cotransporter را در س طح لومینال مهار میکنند. از آنجایی که بخش قشری شاخه صعودی ضخیم ادراری رقیق ایجاد می کند در حالی که عملکرد بخش مرکزی شاخه صعودی ضخیم، ایجاد محیطی است که بتواند ادرار را غلیظ نماید، واضح است که داروهای مدری که بر شاخه صعودی ضخیم هنله کلیه اثر می کنند مانع ایجاد ادراری می شوند که بسیار رقیق یا بسیار غلیظ باشد. همچنین مقادیر قابل توجهی کلسیم و منیزیم در قسمت های مختلف نفرون بازجذب می شود. بنابراین داروهای مدر مؤثر بر قوس هنله که بازجذب املاح را در این قطعه مهار می کنند بازجذب کلسیم و منیزیم را نیز مانع شده و دفع این کاتیونهای دوظرفیتی را افزایش می دهند.