درد اندام فوقانی دردشانه قسمت اول:


پس از کمر درد درد اندام فوقانی(درددست) شایعترین نوع درد عضلانی – اسکلتی است .درد اندام فوقانی(درددست) معمولا" در محل مفاصل روی می دهد .(شانه ,آرنج, مچ دست ) که شانه شایعترین مکرر شغلی است که موجب strain می شود .درد شانه ممکن است در حقیقت ناشی از بیماری موضعی گردن , قفسه سینه یا دیافراگم باشد که به شانه ارجاع شده است باید به خاطر داشت که مفصل شانه شامل سه استخوان بزرگ (ترقوه , کتف,بازو) و 4 مفصل استرنوکلاویکولار, اکرومیوکلاویکولار, گلنوهومورال, توراکواسکاپولار) است .برای بررسی دقیقی از مفصل شانه وبیماریهایی که موجب درد دقیقی از مفصل شانه و بیماری هایی که موجب درد شانه می شوند خواننده باید به مقاله سال 1997 توسط bland, merit و boushey مراجعه کنند .
چندین واژه برای توصیف بیماریهایی درد ناک شانه به کار می رود این واژه ها به اشکال مختلف یک فرایند اساسی اطلاق می شود :
(سندرم کمان دردناک) (سندرم تاثیر گذاری)
درد ممکن است از بورسا یا مفصل شانه منشا بگیرد بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که مهمترین بورسا در مفصل شانه , بورسای ساب آکرومیال است و بورساهای ساب دلتوئید , ساب کوراکوئید و سوپرااسپیناتوس از بورسای ساب اکرومیال مشتق شده اند .
اغاز درد شانه معمولا" با تاندینیت سوپرااسپیناتوس است که به سایر عضلات گروه چرخاننده منتقل می شود .با ادامه آسیب یا آسیب شدید فرایند التهابی ابتدا به بورسای ساب آکرومیال منتشر می شود و سپس به کپسول مفصلی و ساختمانهای داخل و خارج مفصلی گسترش می یابد .هرچه ناحیه دردناک در بازو و شانه بزرگتر باشد و هرچه بیشتر درد به صورت خودبخودی شروع شود اغاز بدون وقایع تشدید کننده احتمال وجود یک ضایعه بزرگتر بیشتر است .
درد شانه , درد ارنج و درد مچ ممکن است به علت تاندینیت , بورسیت, ضربه , آرتریت یا درد ارجاعی باشد .غضروف و استخوان به درد حساسیت چندانی ندارد اسامی که ذکر می شود به ترتیب کاهش حساسیت ساختمان مربوطه به درد است : تاندونها ,بورساها, لیگامانها, بافت سینوویال, بافتهای حمایتی کپسول و عضلات است حرکت را خیلی محدود می کند در بیماران جوانتر شایعتر است تاندینیت کلسیفیک هم در جوانان شایعتر است و ندرتا" دچار پارگی می شود و اغلب عارضه بورسیت حاد است پارگی سوپرااسپیناتوس که اجازه کمی حرکت را می دهد .در افراد بالای 40-50سال که شایعتر است در رفتگی شانه هم در افراد بالای 50 سال شایع است در صورتی اولین در رفتگی پس از 40-50سالگی روی دهد احتمال پارگی عضلات گروه چرخاننده بسیار بیشتر می شود این وضعیت ندرتا" ممکن است پیش از 40 سالگی روی دهد .
ادامه دارد......