درداندام فوقانی(درددست) قسمت دوماگردرگیری تاندون سوپرااسپیناتوس باشد،.درد شانه معمولا" در قسمت پایین ناحیه دلتوئید متمرکز است دردی که منشا ان در تاندون سوپرااسپیناتوس باشد به این ناحیه کشیده می شود .علایم تاندینیت سوپرااسپیناتوس عبارتند از : درد مبهم در محل اتصال تاندون دلتوئید که با آبدوکسیون 60درجه یا بیشتر افزایش می یابد و افزایش درد یا چرخاندن بازو به سمت داخل بردن دست به بالای سر و یا به تن کردن کت معمولا" بیماران اظهار می دارند که درد شبها و یا هنگام خوابیدن روی بازوی مبتلا افزایش می یابد .
درگیری عضلات ترس مینور , اینفرااسپیناتوس و ساب اسکاپولاریس . اگر شانه به صورت منتشر دردناک باشد و اگر حرکت دادن بازو به عقب دردناک باشد باید به درگیری عضلات ترس مینور یا اینفرااسپیناتوس مشکوک شد اگر چرخاندن به سمت مدیال که در مقابل مقاومت صورت گیرد درناک باشد ممکن است عضله ساب اسکاپولاریس درگیر شده باشد ممکن است عضله ساب اسکاپولاریس درگیر شده باشد در بیمارانی که عضلات ترس مینور اینفرااسپیناتوس و ساب اسکاپولاریس درگیر باشند و شانه به صورت منتشر حساس باشد درد معمولا" به بازو یا گردن منتشر نمی شود و معمولا" هنگامی که بازو آویزان باشد دردی وجود ندارد .
پارگیهای ناقص و پارگیهای کامل گروه عضلات چرخاننده .اگر بیمار دچار درد ناگهانی شانه در ناحیه دلتوئید شود که در عرض 6-12 ساعت پس از ضربه اولیه تشدید می شود باید به پارگی ناقص عضلات چرخاننده مشکوک شد .در این حالت توبروزیته بزرگتر بسیار حساس است و مفصل گلنوهومورال دردناک است و حرکت در یک سطح از مفصل کلنوهومورال محدود شده است .بیمارانی دچار این یافته ها ی بالینی و درد راجعه شدیدی شوند که شبها از خواب بیدارشان کند ممکن است دچار پارگی ناقص گروه عضلات چرخاننده شده باشند حتی اگر ارتروگرام نرمال باشد در صورت بروز پارگی کامل گروه عضلات چرخاننده درد بیمار شدید است و اصلا نمی تواند بازو را از بدن دور کند .
ادامه دارد.....