سندرم تاثیرگذاری

بی حرکتی طولانی مدت بازو در کنار بدن می تواند منجر به بروز شانه منجمد شود این بیحرکتی ممکن است به توصیه پزشک باشد یا اینکه بیمار بنا به دلیل دیگری از حرکت بازو خودداری کرده باسد سندرم impingement اغلب بر اثر استفاده مکرر بازو در بالاتر از خط افق بروز می کند مثلا پرتاب توپ بیس بال یا فوتبال , تنیس, یا شنا کردن .آرتریت منفرد مفصل استرنوکلاویکولار ممکن است به علت تروما یا بلند کردن وزنه باشد آرتریت سپتیک مفصل جناغی تر قوه ای در معتادان به هروئین و مبتلایان به آرتریت گونوکوکال گزارش شده است .
عوامل کاهش دهنده دردشانه
فلکسیون کامل تنه و مفاصل ران که باعث آویزان شدن بازو شود و یا نگهداشتن ساعد در حالت فلکسیون ممکن است درد ناشی از پارگیهای گروه عضلات چرخاننده را کاهش دهد این دو نکته در تشخیص هم به پزشک کمک می کنند .
یافته های بالینی
معاینه بالینی دقیق و کاربرد روشهای اختصاصی برای تشخیص صحیح و درمان درد اندام فوقانی(شانه) ضروری است در بیشتر موارد به آرتروسکوپی یا رادیوگرافی نیازی نیست در تاندینیت سوپرااسپیناتوس دور کردن بازو از بدن در مقابل مقاومت دردناک است حرکت مفصل محدود است که ممکن است منجر به برهم خوردن ریتم کتفی- بازویی بشود یا نشود .ولی محدوده حرکت انفعالی نرمال است هنگامی که بازو آویزان باشد درد کم است یا وجود ندارد درد معمولا" در ناحیه دلتوئید متمرکز است یعنی جایی که تاندون سوپرااسپیناتوس متصل می شود .
محدوده حرکت انفعالی در مبتلایان به پارگیهای ناکامل گروه عضلات چرخاننده معمولانرمال است ولی حرکت در دو انتهای این محدوده نرمال است انها در مفصل گلنوهومورال دچار درد و محدودیت حرکت هستند و اگر در مقابل حرکت بازویشان مقاومت شود دچار درد و ضعف می شوند این بیماران ممکن است دچار علامت افتادگی بازو هم شوند در صورتی که بازوی بیمار را گرفته به حالت آبدوکسیون ببریم و سپس بازوی او را رها سازیم بیمار توانایی نگهداشتن ان را در حالت آبدوکسین ندارد رادیوگرافیها ممکن است نشان دهند که هنگامی که بازو در آدوکسیون کامل باشد سر استخوان بازو , بالا و در گلنوئید است .مبتلایان به تاندینیت کلسیفیک گروه عضلات چرخاننده در همه حرکات شانه احساس درد می کنند و معمولا" در تمام شانه اسپاسم عضلانی دارند .
مبتلایان به تاندینیت عضله دو سر در سوپیناسیون ساعد در مقابل مقومت دردشان تشدید می شود همینطور فلکسیون شانه در مقابل مقاومت تا 80 درجه دردناک نیست و از ان بیشتر دردناک می شود .
ادامه دارد......