بیماری های کلیوی


 تشخیص ، در بیماران دچار بیماری کلیوی مقداری با بیماران دچار بیماری دستگاههای دیگر بدن تفاوت دارد. احتمال بیماری زمینه ساز کلیه زمانی مقدور است که علائم وآثارآن را بدانیم و بشناسیم و سپس وجود آنرا به وسیله تاریخچه ، آزمایش فیزیکی و تست های آزمایشگاهی به تایید برسانیم. پس از آنکه وجود اختلال ساختاریا عمل کلیه مسلم گردید فوریت اقدامات از نظر رسیدن به تشخیص قطعی بستگی به چگونگی ظهوربالینی بیماری دارد. بعنوان مثال ارزشیابی وضع یک بیمار بدون علامت و با سلامت عمل کلیه که تنها یک پروتئينوری منفرد دارد در مقایسه با بیماری که دچا را زتمی وئولیگوری ناگهانی شده ، با کندی بیشتری امکان پذیر است . در ارزشیابی یک بیما رکلیوی (خصوصا " درحا لات همراه با ارتمی) اولویت اقدامات معطوف به شناخت آندسته از بیماریهای کلیوی است که بصورت بالقوه قابل برگشت باشند. این دسته از بیماریهای کلیوی شامل ئوروپاتیهای انسدادی ، عفونت های مسمومیت داروئی کلیه و انواع علل ازتمیهای پیش کلیوی نظیر کم آبی بدن ونارسائی احتقانی قلب است. فهرست کاملتر این موارد درفصل ۵۹ آمده است. هنگامیکه ازتمی بیمارناشی ازیک علت غیرقابل برگشت باشد و پیشرفت سریع آن محتمل بنظر رسد، پزشک موظف است تدابیر لازم ازنظر بروز مرحله نهائی بیماری را پیش بینی کند بطوریکه تدارکات برای استفاده از دیالیزیا پیوند کلیه قبلا" آماده شده باشد .
تفاوتهای زیادی ممکنست ازنار بروز بیماریهای کلیوی یا علل آنها در گروههای سنی مختلف ، زن و مرد یا مناطق جغرافیائی وجود داشته باشد. بعنوان مثال اختلالات اوليه [۱۶:۲۳, ۱۳۹۸/۶/۲۰] ‎ +98 913 430 5545 : موارد دیگری بیماری کلیه بصورتی ناگهانی ظاهر میشود و سرانجا می مصیبت بار دارد. سوء ظن نسبت به بیماری کلیوی (خصوصا " درحا لاتيکه علائم و آثار بیماری مبداء ومنشاء نا معلوم داشته باشد) همیشه باید قوی نگهداشته شود. خوشبختانه آسانی اندازه گیری ازت دوره خون( BUN ) با غلظت کراتینین سرم و نمونه گیری و آزمایش ادرار وسیله مناسبی برای کشف بیاری کلیوی است . غیرعادی بودن حجم باترکیب ادرار، از جمله رسوب ادرار را در اکثر بیماران کلیوی میتوان یافت .
پیدایش بعضی علائم بایدذهن پزشک را نسبت به امکان بیماری کلیوی بیدار کند. اینگونه علائم ممکنست ناشی
از اختلالات اولیه یا ثانوی کلیه و مجاری ادراری تناسلیا انعکاسی از اختلال عمل کلیه روی دیگر دستگاههای بدن باشند. در علائم گروه اول هماتوری واضح، تخلیه نانی مثانه، پولی و
ری، دیزوری، انوری - کولیگوری، عبور سنگ ، حساسیت یا درد زاویه دنده ای فقرانی، قولنج کلیه، اختلالات دفع ادرار و بزرگی کلیه یا پروستات ممکنست جلب توجه کند. در علائم گروه دوم تظاهرات بیماری کلیه غیراختصاصی است و میتواند ناشی از اختلالاتی جز بیماری کلیوی باشد. از این قبیل است خیز بدن ، ادرا رشیانه ، هیپرتانسیون تب ، نارسایی احتقانی قلب و علائم واشا رفورمی نظیرسستی و خستگی، ضعف عمومی، بی۔ اشتهایی، خارش ، درد استخوان، تهوع، استفراغ، اسهال، پریکاردیت و اختلالات اعصاب مرکزی و محیطی وجود هر کاز علائم فوق کافیست که اولین کلید شناخت باشد . یک سندروم واحدممکنست در اثر انواع مختلفی از بیماریهای کلیوی بوجود آید و بسیاری از بیماریهای کلیه علل ایجادمتعدد دارند.