بیماریهای کلیوی ، قسمت دوم:


دسترسی به تشخیص دربیماران مبتلابه بیماریهای کلیه:
رسیدن به تشخیص ، در بیماران دچار بیماری کلیوی تاحدودی با بیماران دچار بیماری دستگاههای دیگر بدن تفاوت دارد. احتمال بیماری زمینه ساز کلیوی زمانی مقدور است که علائم وآثارآن را بدانیم و بشناسیم و سپس وجود آنرا تنها به وسیله تاریخچه ، آزمایش فیزیکی و تست های آزمایشگاهی به تایید برسانیم. پس از آنکه وجود اختلال ساختاریا عمل کلیه مسلم گردید فوریت اقدامات از نظر رسیدن به تشخیص قطعی بستگی به چگونگی ظهوربالینی بیماری دارد. بعنوان مثال ارزشیابی وضع یک بیمار بدون علامت و با سلامت عمل کلیه که تنها یک پروتئينوری منفرد دارد در مقایسه با بیماری که دچا را زتمی واولیگوری ناگهانی شده ، با کندی بیشتری امکان پذیر است . در ارزشیابی یک بیما رکلیوی (خصوصا " درحا لات همراه با ارتمی) اولویت اقدامات معطوف به شناخت آندسته از بیماریهای کلیوی است که بصورت بالقوه قابل برگشت باشند. این دسته از بیماریهای کلیوی شامل ئوروپاتیهای انسدادی ، عفونت های مسمومیت داروئی کلیه و انواع علل ازتمیهای پیش کلیوی نظیر کم آبی بدن ونارسائی احتقانی قلب است. فهرست کاملتر این موارد درفصل ۵۹ آمده است. هنگامیکه ازتمی بیمارناشی ازیک علت غیرقابل برگشت باشد و پیشرفت سریع آن محتمل بنظر رسد، پزشک موظف است تدابیر لازم ازنظر بروز مرحله نهائی بیماری را پیش بینی کند بطوریکه تدارکات برای استفاده از دیالیزیا پیوند کلیه قبلا" آماده شده باشد .
تفاوتهای زیادی ممکنست ازنار بروز بیماریهای کلیوی یا علل آنها در گروههای سنی مختلف ، زن و مرد یا مناطق جغرافیائی وجود داشته باشد. بعنوان مثال اختلالات اوليه موارد دیگری بیماری کلیه بصورتی ناگهانی ظاهر میشود و سرانجا می مصیبت بار دارد. سوء ظن نسبت به بیماری کلیوی (خصوصا " درحا لاتيکه علائم و آثار بیماری مبداء ومنشاء نا معلوم داشته باشد) همیشه باید قوی نگهداشته شود. خوشبختانه آسانی اندازه گیری ازت دوره خون( BUN ) با غلظت کراتینین سرم و نمونه گیری و آزمایش ادرار وسیله مناسبی برای کشف بیاری کلیوی است . غیرعادی بودن حجم باترکیب ادرار، از جمله رسوب ادرار را در اکثر بیماران کلیوی میتوان یافت .
پیدایش بعضی علائم بایدذهن پزشک را نسبت به امکان بیماری کلیوی بیدار کند. اینگونه علائم ممکنست ناشی
از اختلالات اولیه یا ثانوی کلیه و مجاری ادراری تناسلیا انعکاسی از اختلال عمل کلیه روی دیگر دستگاههای بدن باشند. در علائم گروه اول هماتوری واضح، تخلیه نانی مثانه، پولی و
ری، دیزوری، انوری - کولیگوری، عبور سنگ ، حساسیت یا درد زاویه دنده ای فقرانی، قولنج کلیه، اختلالات دفع ادرار و بزرگی کلیه یا پروستات ممکنست جلب توجه کند. در علائم گروه دوم تظاهرات بیماری کلیه غیراختصاصی است و میتواند ناشی از اختلالاتی جز بیماری کلیوی باشد. از این قبیل است خیز بدن ، ادرا رشیانه ، هیپرتانسیون تب ، نارسایی احتقانی قلب و علائم واشا رفورمی نظیرسستی و خستگی، ضعف عمومی، بی۔ اشتهایی، خارش ، درد استخوان، تهوع، استفراغ، اسهال، پریکاردیت و اختلالات اعصاب مرکزی و محیطی وجود هر کاز علائم فوق کافیست که اولین کلید شناخت یک یا چند سندروم از گروه کوچک سندروم های کلیوی را در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی بدست دهد. شناخت سريع وصحيح این سندروم ها قدم اولیه مهم در پی بردن به تشخیص بیماری کلیه و درمان صحیح آنست . این شناخت درحقیقت اولین قدم تشخیصی است و خاتمه آن نیست زیرا سندرومهای مذکور را نباید بعنوان یک بیماری مستقل کلیوی تلقی کرد و آنها را با اتیولوژی قطعی بیماری کلیوی مرا دف دانست . یک سندروم واحدممکنست در اثر انواع مختلفی از بیماریهای کلیوی بوجود آید و بسیاری از بیماریهای کلیوی اتیولوژیهای متعدد دارند. برعکس یک بیماری واحد کلیوی ممکنست با بیش از یکی از این سندرومهای بزرگ همراه باشد.