بیماریهای کلیوی. قسمت سوم:نقص ساختمانی یا عملی لوله های کلیوی، سندروم های دیگر مانندهیپرتانسیون سنگ مجاری ادرار، پولیئوری و کم خونی هم ممکنست تظاهر اصلی بیماری زمینه ساز کلیوی باشند لیكن اینگونه سندروم ها علل متعدد غيرکلیوی نیز دارند و الزاما" منشاء آنها کلیه بیمارنیست .مادراینجا تنها درباره بیماریهائی بحث میکنیم که علت آنها تقریبا همیشه اختلال عمل اولیه با نانوی کلیه است در مورد انواع صورغیرطبیعی تجزیه ادرار در بیماران بدون علامت ، که از جهات دیگر سالم بنظر میرسند، تکیه بیشتری لازم است زیرا درباره این سندروم در جاهای دیگر مطلبی جداگانه ذکر نشده است ، در کلیه موارد، تفصیلات بیشتر را میتوان در مبحث مربوط به اشکال اختصامی هریک از بیماریهای کلیه مطالعه کرد.
آناليز غیرطبیعی ادرار در افراد بدون علامت و
ظاهرا" سالم مشخصات این سندروم شامل پرتئينوری، هماتوری ، پیوری و سیلندر ادراری، هریک به تنهایی یا به اجتماع، در یک شخص بدون علامت و ظاهرا" سالم است . این نوع اختلالات غالبا" ابتدا با یک آزمایش اتفاقی ادرارکشف میشوند و ممکنست با دیگر علائم کلیوی از قبیل کاهش عمل کلیه ، هیپرتانسیون ، خیزه سنگ مجاری ادرار، عفونت ادراری ، انسداد مجاری ادراریا دیگر تظاهرات بیماری کلیه همراه نباشند. وجود پروتئینوری ،هما توری و پیوری تقریبا همیشه معرف یک بیماری زمینه ساز کلیوی است . با این وجود هریک از آنها به تنهایی ممکنست ہیانگر بیماری پارانشیم کلیه نباشند،