کروناویروس(ویروس کرونا)

کروناویروس(ویروس کرونا) درحال گرفتن جان انسانهاست.
مقالات زیادی درموردکروناویروس(ویروس کرونا)covidvirus19 ونیز درمورددرمان کروناویروس(درمان ویروس کرونا ) (درمان covidvirus19) دراختیارمردم قرارگرفته است.امامهترازدرمان ویروس کرونا(درمان کروناویروس) ، درواقع پیشگیری ازویروس کرونا(پیشگیری ازکروناویروس) است . درموردپیشگیری ازویروس کرونا(پیشگیری کروناویروس)(پیشگیری ازویروس کووید۱۹) مطالب زیادی مطرح شده است که مرکزواریس اصفهان(کلینیک واریس اصفهان) علیرغم آنکه مسئولیت اصلی آن انتشارمقالات تخصصی درزمینه واریس(درمان واریس)(پیشگیری ازواریس)(عوارض واریس) وسایرمواردمربوطبه مبحث واریس می باشدو بعنوان بهترین مرکزواریس ایران شناخته می شود، درکنارانتشارمقالات فوق تخصصی درزمینه واریس وپیشگیری ازواریس ودرمان واریس(مباحث اختصاصی واریس) به سایرمطالب علمی نیزمی پردازدکه ازآنجمله است مباحث مربوط به کروناویروس(ویروس کرونا) .درویدئوی ضمیمه، مباحث مربوطبه ضدعفونی کردن سطوح برای پیشگیری ازواریس مطرح شده است.


مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان
تلفن : 32242164 _ 031


Www.doctorhadizadeh.ir

برچسب ها:

کلینیک واریس