انواع واریس هاونارسائی های وریدی

انواع واریس هاونارسائی های وریدی ، عوارض گوناگونی دارندکه باعث عوارض واریس می شوند، این عوارض واریس ، بستگی مستقیم به نوع واریس ومدت زمانی که ازشروع واریس گذشته است ، دارد.ازجمله عوارض واریس که درواریس های شدیدوطنابی دیده می شود، دردناشی ازواریس ونیزادم واریس(ورم واریس) می باشند. واریس های طول کشیده وشدید، می توانندباعث ایجادزخم شوند که این زخم های ناشی ازواریس ، درصورتی که تحت لیزرواریس(درمان واریس) قرارنگیرند، می توانندباعث ایجادعفونتهای شدیدوحتی درصورت ادامه واریس وعدم درمان واریس، می توانندنهایتاباعث ایجادسرطان(سرطان واریس)(سرطان دراثرواریس)(سرطان دراثرزخم واریس)شود.باتوجه به مخاطرات فراوان سرطان (سرطان پوست)(سرطان پوست ناشی ازواریس) بایستی بافوریت ودراولین فرصت، درمان واریس شروع شود.زخم واریس ودردناشی ازواریس(دردواریس) وتورم واریس(ادم واریس) وسایرعوارض واریس رامی توان براحتی بالیزرواریس درمان نمودکه نمونه ای ازدرمان واریس وعوارض واریس وزخم واریس رامی توانیددرویدئوی ضمیمه مشاهده بفرمائید.

Www.doctorhadizade.com