نا رسائی حاد کلیه :

نارسائی حادکلیه اصطلاحی کلی است که برای توصیف هرنوع
رویداد موجد نارسائی ناگهانی عمل کلیه بکار میرود. از این قرار علت نارسایی حادکلیه در این تعریف مستتر نیست .اینحالت ، گاهی بدون وجود سابق کلیوی عارض میشود و ممکنست با انوری و کولیگوری ( حجم ادراری کمتر از ۴۰۰ میلی لیتر درشبانه روز و با حجم طبیعی با افزایش یافته | ادرار (نارسائی حاد کلیوی بدون فولیکوری یا او همراه با پولی ثوری) همراه باشد. در هر یک از این حالات کاهش : ناگهانی عمل کلیه یا افزایش ارتمی در مدتی کوتاه ( معمولا"ظرف چندروز) همراه با دیگر تظاهرات بالینی و بیوشیمیک عدم
کفایت حا دکلیه مشخص میگردد. بطور سنتی علل نا رسا نی حا دکلیه را به پیش کلیوی(prerenal )، کلیوی وپس کلیوی( Postrenal )رده بندی کرده اند. معهذا هنگامیکه منشاء نارسائی حاددر خودکلیه باشد
علت آن آسیب های کلیوی ازنوع گلومرولونفریت ها در سریعا" تا پیش رونده، نفریت حاد بینابینی، نکروزها لوله ای، انسداد درون کلیوی (نظیرنفروپاتی اسیدئو ریک حاد) ویا انسداد شریانی یا وریدی کلیه است . سه ره تای سندروم نا رسائی حا دکلیه را همیشه باید قابل برگشت خبر تلقی کرد مگر خلاف آن ثابت شود . بهمین جهت عوارضی که ممکنست باعث مداومت نارسائی یا تاخیر در برگشت عمل کلیه
باشند (نظیر حالات هیپوتانسیون ، کمبود حجم مایع خارج سلولی، : نارسائی احتقانی قلب باید پسرعت شناخته شوند و نسبت به و اصلاح آنها سريعا "اقدام شود. اما گاهی اوقات افتراق بين نارسائی حاد و مزمن مشکل است . سایرمباحث دراین زمینه رامی توانیددرسایت مرکزواریس اصفهان متعلق به دکترمحمودهادی زاده(بهترین متخصص واریس ایران(بهتربن متخصص واریس کشور)) بدست آورید.تشخیص نا رسائی حاد در مواردی که عمل قبلی کلیه ها تا مبلما" وضع طبیعی داشته ، آسانست ليكن در غیر اینصورت لازم : السبت از شواهدی غیر مستقیم نظیر کاهش فیلتراسیون در م دت : زمانی کوتاه با وجود هماتوکریت طبیعی در برابر کاهش شدید : فیلتراسیون (شواهدی که در نارسایی مزمن کلبه کمتر ممکنست
" دیده شوند ) کمک گرفت . و اندازه گیری بزرگی کلیه ها از روی اکوگرافی یا فیلم و ساده رادیوگرافی شکم میتواند مفید باشد. معهذا در اکثر موارد (نا رسا في کليه هر علتی داشته باشد) اندازه کلبه ها : طبیعی است یا مختصرا " افزایش یافته است. وجود كلیه های از کوچک بیشتر نارسایی مزمن کلیه را تداعی میکندلیکن اندازه طبیعی کلیه ها درنا رسائی حاد و مزمن هردو مکست دیده شود . در : حالات انتخابی ممکنست بیوپسی کلیه مفید واقع شود
نارسایی مزمن کلیه با اختلال تمام جنبه - و های عمل کليه همرا هست و مرحله نهایی آن بانورمی شدید مشخص :میگردد . تشخيص نارسایی مزمن کلیه گویای آنست که نارسائی د ناشی از یک آسیب درازمدت و پیش رونده کلیه است که با حتمال زیاد قابل برگشت نمی باشد ،