ابلاسیون داخل وریدی برای درمان واریس:این مقاله خلاصه سخنرانی دکترهادیزاده(تلفن 09211016462 _ 03132242165) درزمینه درمان واریس بالیزرواریس وسایرروشهای درمان داخل عروقی بدون نیازبه جراحی وبیهوشی است.
ابلاسیون ترمال روشی برای درمان واریس استکه از(RFA) امواج رادیوفرکانس یالیزربرای درمان واریس استفاده میکند
رگها ی متورم وبزرگ شده دراثرواریس ونارسایی های وریدی اغلب در پاها اتفاق می افتند۰ هنگامی که دریچه های رگهای پا آسیب میبینند،وریدهای واریسی ایجاد میشوند۰ این موضوع باعث ایجاد مشکل در جریان خون میشود۰ با گذشت زمان، خون زیادی در رگ های پاجمع می شود۰ ممکن است رگ ها در زیر پوست شما پیچیده، پیچ خورده ومحکم شوند۰ آنها همچنین میتوانند علایمی مانند درد،گرفتگی یا تورم در پاهای شما ایجاد کنند.
برای درمان واریس بااستفاده ازلیزروRF , از طریق یک لوله نازک وانعطاف پذیر، امواج RFدر طول درمان به رگ شما فرستاده می شود۰این باعث می شود نارسایی جریان خون در مجاری عروقی که مشکل اصلی است برطرف شود۰
آماده شدن برای معالجه بیمار:
هرگونه دستورالعمل ارایه دهنده مراقبت های بهداشتی خود را دنبال کنید۰
اگر فکر میکنید ممکن است باردار باشیدحتمااطلاع دهید۰
درحال شیردهی هستیدحتمااطلاع دهیدتاازداروهای مخصوص شیردهی استفاده شود۰
اگر الکل مصرف کنید حتمااطلاع دهید۰
اگرنسبت به داروهای خاص حساسیت یا عدم تحمل دارید، توضیح دهید که در گذشته چه واکنشی نسبت به این داروها داشته اید۰
در مورد هر دارویی که مصرف می کنید به پزشک خود بگویید۰ ممکن است لازم باشد قبل از انجام آزمایش تمام یا بعضی از این موارد را متوقف کنید.

درمرکزواریس اصفهان که توسط دکترهادی زاده(که بعنوان بهترین متخصص واریس ایران)(بهترین متخصص واریس اصفهان) شناخته می شوند) راه اندازی شده است، معمولابیماران بدون نیازبه ترک وقطع داروهای خودمی توانندتحت درمان واریس بالیزرواریس، اسکلروتراپی واریس وسایردرمانهای واریس قرارگیرند.